television production

television production

ละครสั้น เรื่อง"คนสุดท้าย"

14h ago
SOURCE  

Description

ละครสั้น เรื่อง "คนสุดท้าย" เป็นการผลิตขึ้นในโครงงานก­ารศึกษา เพื่อทดลองเรียนรู้ในรายวิชา Advanced Television Production BR434 ของคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อให้เข้าใจในการทำงานด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ "ไม่ได้มีจุดประสงค์อันเป็นการกระทำใ­นเชิงธุรกิจที่แสวงหากำไรแต่ประการใด"