kevin pereira

kevin pereira

shiro shishi kata

1w ago
SOURCE  

Description

This form was developed by Hanshi Kevin Pereira and was ifluenced by the Nindo ryu neko no kata