for the children

for the children

What are the reasons for missing children? TV 24 VESTIChildren’s inexperience, socio-economic problems, teenagers anger are, according to the experts, most common reasons for children and youth gone missing. 20.08.2014, Statement of Jana Zengovska, Coord

50m ago
SOURCE  

Description

What are the reasons for missing children? TV 24 VESTIChildren’s inexperience, socio-economic problems, teenagers anger are, according to the experts, most common reasons for children and youth gone missing. 20.08.2014, Statement of Jana Zengovska, Coordinator of the SOS telephone line for children and youth 0800 1 2222 of the First Children’s Embassy in the World Megjashi. “Because of the dynamic life and the everyday stress the streets are becoming unsafe, especially for the children and the youth-say from the First Children’s Embassy in the World Megjashi who are requesting for harmonisation with the European number for missing and kidnapped children 116 000. According to the statistics of the International Centre for missing and kidnapped children, every year in the world at least 8 million children are missing, or that would be 22 thousand children per day. The experts say that there would be a bigger success in finding these missing children if only there would be a better cooperation between the institutions. The representatives of the First Children’s Embassy in the World Megjashi underline the need for increasing the awareness for this global problem. Last year the Embassy started with intensive preparations and activities for harmonisation and managing of the European number 116 000 for protection of the missing and kidnapped children, which will contribute to more active role in the procedures for protecting the children from being kidnapped or missing Детска наивност, социо-економски проблеми, тинејџерски гнев, ова според експертите се најчестите причини поради кои често се случува изчезнување на деца и младинци. Кои се причините за исчезнување, особено на децата 20.08.2014 Изјава за ТВ 24 вести Јана Зенговска координатор на СОС телефонот за деца и млади 0800 12222 при Првата детска амбасада во светот МЕЃАШИ Поради динамичниот живот и стресното секојдневние улиците стануваат небезбедни, особено за децата и младите – велат од првата детска амбасада меѓаши од каде бараат воведување на унифицираниот европски број 116000 кој конкретно се занимава со прашањето на исчезнати и киднапирани децаСпоред процените на Интернационалниот центар за исчезнати и киднапирани лица во светот секоја година исчезнуваат најмалку осум милиони деца, или 22 илјади дневно. Експертите велат дека за поголем успех во пронаоѓање на исчезнатите е потребна поголема меѓуинституционална соработка. И од првата детска амбсада Меѓаши апелираат дека треба да се подигне свеста за овој глобален проблем. Амбасадата лани ги почна интензивните активности и подготовки за хармонизација и добивање на европскиот број 116000 за заштита на исчезнати и киднапирани деца, со цел поактивно вклучување во постапките за заштита на децата од киднапирање и исчезнување