classical music

classical music

3 lieders de Johannes Brahms interprétés par Claudio Pasceri

17h ago
SOURCE  

Description

Sapphische Ode op 94 n°4 - Liebestreu op 3 n°1- Immer leise wird mein Schlummer op 105 n°2