al-azhar

al-azhar

Aurad Asas Tarikat Ahmadiah Idrisiah

1d ago
SOURCE  

Description

(Sumber daripada kitab karangan Al-Muhaddits Dr. Sayyid Muhammad ibn 'Alawi Al-Maliki Al-Hasani ) Sejarah Kurniaan Amalan ini: Berkata Sayyid Ahmad ibn Idris : Aku berkumpul dengan Nabi di dalam satu perkumpulan sur i (secara jaga) dan bersama-sama Baginda ialah Nabi Khidir . Baginda menyuruh Nabi Khidi r mentalqinkan kepadaku toriqat A l - Syazul iyyah, maka dia mentalqinkannya kepadaku. Kemudian, Baginda bersabda kepada Nabi Khidir ,"Waha Khidir ! Talqinkanlah kepadanya himpunan segala zikir , solawat dan istighfar yang lebih afdhal pahalanya dan lebih banyak b langannya." L a n t a s Na b i Kh i d i r b e r t a n y a , "Ya n g manakah, wahai Rasulullah?" Jawab Rasulullah , "Katakanlah! (Baginda membaca Tahlil Khusus). Maka Nabi Khidiri pun mengucapkannya dan selepasi tu aku pula mengucapkannya. Baginda mengulanginya sebanyak 3 kal i , kemudian bersabda, "Sebutlah! (Baginda membaca Solawa t 'Az imiyyah ) Kemudian Rasulullah bersabda kepadanya, "Sebutlah! (Baginda membaca Istighfar Kabir)" Ak u membaca nya selepas kedua - duanya membacanya . Se sung guhnya aku telah mendapat limpahan c a h a y a , k e k u a t a n Muh ammadiyyah dan curahan Inayah daripada Allah . Kemudian Rasulullah bersabda: "Wahai Ahma d ! Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu kunci-kunci langit dan bumi, iaitu zikir khusus, Solawat Azimiyyah dan Istighfar Kabir. Sekali membacanya, samalah kadarnya dengan seisi dunia dan akhirat berlipat kaliganda." Sayyid Ahmad ibn Idr i s berkata: "Kemudian Rasululah mentalqinkannya pula kepadaku dengan tanp a perantaraan . Maka selepas itu , aku mentalqinkannya kepada murid-muridku sebagaimana Rasulullah mentalqinkannya kepadaku. " Rasulullah bersabda kepadaku: "Aku telah menyimpannya (tahlil khusus di atas) untukmu, wahai Ahmad! Tidak aku berikan walau seorang pun sebelum kamu, ajarkanlah ia kepada sahabat -sahabatmu supaya dengannya mereka dapat menandingi amalan orang sebelum kamu." Aurad ini dibaca selepas solat dan boleh dilakukan bila-bila masa mengikut kemampuan. This is an 'ijaza-permission for all to recite Salawat Azeemiya, Idiris Tahlil and Istighfar al-Kabir of Sayyidi Ahmad Ibn Idris (ra) from late, Qutb of Al-Azhar, Shaykh Saleh al-Jafari (ra). http://deenislam.co.uk/Salawat-Azeemiyya.pdf TAREKAT YANG TELAH DILULUSKAN PENDAFTARANNYA DI BAWAH ENAKMEN TERAKAT TASAWUF(NEGERI SEMBILAN) 2005- TAREKAT AL-AHMADIAH AL-IDRISIAH AL-RASHIDIAH AL-DANDARAWIAH http://www.muftins.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&c... Credit to: As-Shaykh Al-Fadhil Ustaz Mohamad Hasbi bin Hassan http://www.ahmadiah-idrisiah.com/