zhou xuan

zhou xuan

Zhou Xuan(周璇):Exchange(交换)

1mo ago
SOURCE  

Description

Golden voice Zhou Xuan(周璇)starring in The Fishergirl(渔家女),a 1934 Chinese movie.