sexual orientation

sexual orientation

ประชุมวิชาการ เพศวิถีศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 : เควียร์ และ สตรีนิยมเป็นญาติกัน หรือไม่?

5d ago
SOURCE  

Description

เสวนาโต๊ะกลม"เควียร์ เพศหลากหลาย และ สตรีนิยมเป็นญาติกัน หรือไม่? (Are Queer, Sexual Diversity and Feminism Related?)" โดย กนกวรรณ ธราวรรณ พิมพวัลย์ บุญมงคล สุชาดา ทวีสิทธิ์ ดำเนินรายการ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับการจัดกิจกรรมเพศวิถีศึกษา สุไลพร ชลวิไล และ ณัฐยา บุญภักดี ดำเนินรายการ ณ โรงแรมรแยัลริเวอร์ วันที่ 23 สิงหาคม 2556