second life

second life

「生命續弦」Second Life - 「小白」: 為何遺棄我!!??? 小白,女仔,大约一歲.一個月前被主人故意带到錦田某村遗棄.小白佢非常嗲人及親狗. 现安排了兩星期後做绝育手術.如冇人願意領養,会安排绝肓時剪耳然後放回。咁乖的狗狗,有人願意比個家佢嗎?有意請電或Whatsapp Irene Lau at 63758067

2h ago
SOURCE  

Description

「生命續弦」Second Life - 「小白」: 為何遺棄我!!??? 小白,女仔,大约一歲.一個月前被主人故意带到錦田某村遗棄.小白佢非常嗲人及親狗. 现安排了兩星期後做绝育手術.如冇人願意領養,会安排绝肓時剪耳然後放回。咁乖的狗狗,有人願意比個家佢嗎?有意請電或Whatsapp Irene Lau at 63758067