mahmoud ahmadinejad

mahmoud ahmadinejad

Upozit 9 - August 2

1w ago
SOURCE  

Description

http://www.facebook.com/upo... برنامه آپوزیت، کاری مستقل از افشین نریمان می باشد. هدف اصلی از تهیه این برنامه اطلاع رسانی است. در این برنامه به بررسی دیدارآقای خامنه ای با دانشجویان، کارنامه درخشان آقای احمدی نژاد در چندمین مصاحبه تلوزیونی و چند خبر دیگر پرداخته شده