key lime

key lime

การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์ง่ายๆสไตล์ ชาย ท่ายาง 1 (การเลือกขนาดวงบ่อซีเมนต์)

4d ago
SOURCE  

Tags

Description

การปลูกมะนาวในวงซีเมนต์ การเลือกขนาดของวงบ่อซีเมนต์ ขนาดที่แนะนำคือ 80-100 ซ.ม. และถ้าจะทำอย่างเต็มระบบควรใช้ฝารองที่มีขนาดใหญ่กว่าตัววงซีเมนต์เล็กน้อย และที่สำคัญคือรูหรือช่องระบายน้ำต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะระบายน้ำได้ดีหากอยู่ในช่วงหน้าฝน