bloomberg television

bloomberg television

វីដេអូ ដែលបង្ហាញពីក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

13h ago
SOURCE  

Description

វីដេអូ ដែលបង្ហាញពីក្បាលម៉ាស៊ីនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចថ្មី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន i-Profile ក្រោមកិច្ចសហការណ៍ជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងក្រសួង ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀត⁣⁣⁣ រួមទាំងវិស័យឯកជនផងដែរ។ វីដេអូនេះ ត្រូវបានចាក់ផ្សាយលើ កញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Bloomberg ទូទាំងពិភពលោក៖ មានដូចជាអាស៊ី អឺរុប មជ្ឃឹមបូព៌ា អាហ្រ្វិក អង់គ្លេស និង សហរដ្ឋអាមេរិក ជាដើម នៅថ្ងៃទី ១៧ និង ថ្ងៃទី ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥កន្លងទៅនេះ ។ A video featuring a new economic engine and growth of Cambodia, produced by i-Profile Group in cooperation with Ministry of Commerce and other ministries as well as private sector, has been broadcasted globally on Bloomberg Television across Asia, Europe, Middle East, Africa (EMEA), UK and the United States of America on the 17th and 24th October 2015.